م1شیراز خيابان ستارخان ساختمان آرين 9177138334 محمدمهدي رسولي قبيله ابمیوه فروشی م2شیراز بلوار سيبويه 37288526 حسين رعدي بستني آي بستني ابمیوه فروشی م0شیراز خيابان احمدي ميدان شاهچراغ 32230380 صحبت اله مسيح زاده بهارنارنج ابمیوه فروشی م3شیراز 22 بهمن مقابل تلفن کارتي 32243514 مهيار سرداريان سوپر بستني 22 بهمن ابمیوه فروشی