استان فارس  2  شهر چهارراه زند 2226446 مسلم جعفري ايستگاه ساعت استان فارس  1  شهر خيابان قصردشت – جنب پاساژ کورش 2351294 اياز قنبري قصر ساعت استان فارس  1  شهر خ زند – پاساژ کاخ نور 2350130 عبدالرحمن کمالي نيک کمالي استان فارس  8  شهر فلکه مصدق – نرسيده به موزه قوام 2226851 حميد […]